Bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis komisijos darbo planas

 1. Organizuoti susitikimą su Lietuvos statybos inžinierių sąjunga.
 2. Organizuoti susitikimą su Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga.
 3. Organizuoti susitikimą su Lietuvos matininkų asociacija.
 4. Organizuoti susitikimą su Nacionaline geodezijos, kartografijos ir žemėtvarkos įmonių asociacija.

 

Viešųjų ryšių komisijos darbo planas

 1. Skatinti stoti ir priimti į Sąjungą daugiau naujų narių.
 2. Organizuoti darbą su sekcijos skyrių pirmininkais ir grupių vadovais: dalyvauti jų susirinkimuose, aptarti darbų planus, patikslinti narių skaičių ir vesti jų apskaitą, aprūpinti juos Sąjungos tarybos priimtais dokumentais arba parengta metodine medžiaga, koordinuoti šių skyrių (grupių) veiklą.
 3. Organizuoti priemones, užtikrinančias nuolatinį ryšį ir bendradarbiavimą su veteranais;
 4. Tvarkyti LŽHIS muziejų.
 5. Organizuoti profesinės šventės renginius bei praktines – pažintines išvykas į Lietuvos bei artimų užsienio šalių vietoves.

 

Istorijos ir kultūros komisijos darbo planas

 1. Tvarkyti muziejų; paruošti naujas Lietuvos hidrotechnikos, melioracijos ir žemėtvarkos muziejaus ekspozicijas.
 2. Organizuoti profesinės šventės renginius bei praktines – pažintines išvykas į Lietuvos bei užsienio šalių vietoves.
 3. Spausdinti žurnale „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ straipsnius apie Sąjungos veiklą, žymius profesijos žmones, jų sukaktis bei darbus, vandens ūkio ir žemėtvarkos institucijų veiklą, profesines problemas ir pasiekimus bei apie institucijų veiklos jubiliejus.
 4. Daryti įrašus LŽHIS Garbės knygoje.
 5. LŽHIS internetiniame puslapyje talpinti žemėtvarkai ir hidrotechnikai svarbius istorijos ir kultūros dokumentus, straipsnius, skelbimus ir pan.

 

Žemėtvarkos sekcijos profesinės veiklos komisijos darbo planas

 1. Teikti pasiūlymus dėl parengtų teisės aktų projektų.
 2. Teikti pasiūlymus dėl problemų sprendimo aktualiais klausimais.

 

Žemėtvarkos sekcijos profesinio ugdymo ir etikos komisijos darbo planas

 1. Organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus, rengti kursų klausytojams metodinę medžiagą.
 2. Dalyvauti žemėtvarkos specialistų atestacinėse komisijose.
 3. Analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl žemėtvarkos specialistų mokymo planų tobulinimo.
 4. Rengti medžiagą žurnalui “Žemėtvarka ir hidrotechnika” bei kitiems spaudos leidiniams.
 5. Analizuoti profesinės etikos pažeidimo atvejus, teikti pasiūlymus Sąjungos tarybai dėl jų įvertinimo, propaguoti Žemėtvarkininkų profesinės etikos kodeksą.
 6. Teikti periodinei spaudai straipsnius žemėtvarkos klausimais ginant Sąjungos narius nuo nepagrįstų kaltinimų ir didinant žemėtvarkos specialybės prestižą.

 

Hidrotechnikos sekcijos profesinės veiklos komisijos darbo planas

 1. Skatinant kūrybinę veiklą organizuoti aktyvesnį dalyvavimą geriausiai suprojektuoto melioracijos ir hidrotechnikos projekto konkursą.
 2. Rengti informaciją ir žiniasklaidoje skelbti profesinės veiklos srityje atliekamų darbų reikalingumą visuomenei, žemės ūkiui, kaimo infrastruktūrai.
 3. Parengti ir pateikti tarybai svarstyti hidrotechnikos specialistų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių žinių vertinimo patobulintus teisės aktų projektus.
 4. Sąjungos tinklalapyje informuoti specialistus apie specializuotas parodas, naujas technologijas, medžiagas, techniką, naudojamą melioracijoje. Skatinti parodų aplankymą.
 5. Analizuoti jaunų specialistų rengimo ir profesinio lygio kėlimo, gamybinių praktikų atlikimo, absolventų adaptacijos problemas, teikti tarybai apsvarstyti, parengiant atitinkamų sprendimų ir kreipimųsi projektus.

 

Hidrotechnikos sekcijos profesinio ugdymo ir etikos komisijos darbo planas

 1. Hidrotechnikos specialistų rengimo tobulinimas (siūlymai studijų planui, praktikoms).
 2. VŪŽF absolventų įsidarbinimo motyvavimas (pažintinės ekskursijos, seminarai, Karjeros dienos).
 3. Dirbančių hidrotechnikos specialistų kvalifikacijos kėlimas (kursų organizavimas, profesinių žinių vertinimo programų tobulinimas atsižvelgiant į teisės aktus ir specialistų poreikius).
 4. Analizuoti profesinės etikos pažeidimo atvejus, propaguoti profesinės etikos kodekso laikymąsi.
 5. Studentų kontingento formavimas.