Žemės sklypų kadastro duomenų bylos patikrinimui ir išankstinei patikrai nuo 2016 m. sausio 1 d. teikiamos tik elektroninėmis priemonėmis, t. y. per informacinę sistemą „GeoMatininkas“.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. gruodžio 2 d. priėmė nutarimą Nr. 1238, kuriuo pakeitė Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus (toliau – Nuostatai) ir nusprendė, kad matininkas ir kadastro tvarkytojas nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos rengimo, derinimo bei nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į kadastrą bei jų tikslinimo darbus nuo 2016 m. sausio 1 d. privalo vykdyti elektroninėmis priemonėmis. Tai reiškia, kad žemės sklypų kadastro duomenų bylos patikrinimui, kai Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimas nustatyti ar pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis nereikalingas, vadovaujantis Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-244, ir Nuostatų 72-82 punktuose nustatyta tvarka – išankstinei patikrai, turi būti teikiamos tik per informacinę sistemą „GeoMatininkas“, Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos dokumentų pateikimo patikrinti ar išankstinei patikrai informacinėje sistemoje „GeoMatininkas“ tvarkos apraše, patvirtintame VĮ Registrų centro direktoriaus 2014-04-01 įsakymu Nr. v-85, nustatyta tvarka.   

Nuo 2017 m. sausio 1 d. elektroninėmis priemonėmis bus rengiamos, pateikiamos tikrinimui bei kadastro duomenų įrašymui visos nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylos, t. t. ir tos žemės sklypų kadastro duomenų bylos, kurias šiuo metu tikrina Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai.

 

 

Parengė

Kazys Maksvytis