Gruodį naujuoju Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM (NŽT) vadovu išrinktas Laimonas Čiakas. Jis turi ilgametės patirties atstovaujant valstybės interesams įvairiose Lietuvos žemės ūkio veiklos srityse, taip pat valstybės audito patirties. Apie tai, kaip tarnyboje ketinama spartinti žemės tvarkymo procedūras bei kovoti su korupcija, su naujuoju NŽT direktoriumi Laimonu Čiaku kalbėjosi žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ vyr. redaktorė Vanda Vasiliauskaitė. Rašinys Grąžinti pasitikėjimą Nacionaline žemės tarnyba įmanoma.”

 

                                                      *                          *                        *

“Praėjusiais metais mūsų bendrovė atliko nemažai svarbių darbų. Rekonstravome Telšių miesto pagrindinę sankryžą, gatves Rietave, Medingėnuose, Plungės mieste ir rajone, Joniškyje, Telšiuose, Tauragės rajone, sutvarkėme viešąsias erdves Mažeikiuose, rekonstravome šilumos tinklus Tauragėje ir Raseiniuose. Dirbome nelengvai, įtemptai, bet dabar, atsigręžę atgal, džiaugiamės rezultatais”, – rašinyje “Darbai nesustoja” pasakoja UAB „Plungės lagūna“ techninis direktorius Edverdas Grubas.

                                                    *                         *                         *

Nemuno žemupio užliejamo slėnio nusausinimas ir sukultūrinimas – vieni sudėtingiausių ir unikaliausių melioracijos darbų Lietuvoje. Rašinio Nemuno žemupio užliejamo
slėnio sukultūrinimas
autorius, melioracijos veteranas Aleksandras Petronis 1962 – 1973 metais buvęs Šilutės melioracijos statybos valdybos viršininku ir šių darbų vadovu, detaliai nušviečia, kaip buvo atliekami šie darbai, kokios problemos kildavo ir kaip jos buvo sprendžiamos, ir pateikia mažai žinomų faktų. Deja, šiandien nemaža dalis šio slėnio, kuriame įrengtos polderinės sausinimo sistemos, neturi deramo ūkinio pritaikymo.

 

                                            *                           *                             *

Sausio 25 d. Kėdainių m. Vilainių kultūros centre Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos iniciatyva įvyko žemdirbių forumas tema „Melioracijos sistemos: kaip jas valdysime, naudosime, naujinsime ir finansuosime“. Į susirinkimą buvo pakviesti: Lietuvos grūdų augintojų asociacijos, Lietuvos ūkininkų sąjungos, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos, Lietuvos žemės ūkio ir maisto tarybos, Seimo Kaimo reikalų komiteto, Vyriausybės, Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos (nedalyvavo), Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos, VĮ Valstybės žemės fondo, A. Stulginskio universiteto atstovai, ūkininkai bei žemės melioravimo srities mokslininkai ir specialistai. Apie tai Romualdo Survilos rašinys Melioracijos statinių valdymo perspektyva”.

 

                                          *                            *                             *

 

Per 100 metų Lietuvoje žemėtvarkininkų pagalba įvykdytos keturios žemės reformos. Tai: 1. Kaimų skirstymas į vienkiemius ir dvarų parceliacija atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, t. y. dalies dvarų žemės nusavinimas ir išdalijimas bežemiams ir mažažemiams valstiečiams (šiuos darbus galima pavadinti Tarpukario žemės reforma); 2. Privačios žemės nacionalizavimas ir dalies nusavintos stambiųjų ūkių žemės išdalijimas bežemiams ir mažažemiams valstiečiams Lietuvą neteisėtai inkorporavus į Tarybų Sąjungą (bolševikinė žemės reforma); 3. Valstiečių ūkių kolektyvizacija ir tarybinių ūkių steigimas bei jų žemės valdų formavimas (stambių sovietinių žemės ūkio įmonių kūrimo reforma); 4. Žemės privatizavimas, atkuriant nuosavybės teises į iki 1940 m. turėtą privačią žemę, bei parduodant valstybinę žemę (restitucinė žemės reforma).

Lietuvos valstybės atkūrimo100-mečiui paminėti spausdiname straipsnių ciklą apie per tą laikotarpį atliktas žemės reformas. Pirmojo jų “Tarpukario 1918-1939 m. žemės reforma autorius prof. Pranas Aleknavičius.

 

 

Turinys

AKTUALIJOS

V.Vasiliauskiaitė. Grąžinti pasitikėjimą

Nacionaline žemės tarnyba įmanoma 2

Statybos inžinierių profesinės etikos

kodeksas……………………………….. 7

MŪSŲ GYVENIMAS

H.Bogušas. Melioracijos raida

Radviliškio krašte …………………… 9

E.Grubas. Darbai nesustoja……. 15

G.Žibienė, M.Dapkienė. Pirmoji studijų programos „Žuvininkystės ir akvakultūros technologijos“ bakalaurų laida……………………………………. 19

HIDROTECHNIKA

R.Šadzevičius, V.Damulevičius,

Ž.Vyčius, V.Vaičiukynas, L.Jakštas.

Gedimino kalno šlaitų stabilumo modeliavimo darbų apžvalga           24

P.Punys, L.Šilinis. Nemunas ties Kaunu

ir tvinsta, ir išdžiūsta………………. 32

M.Dapkienė. Projektas

„Kaimo nuotekos“…………………. 36

A.Petronis. Nemuno žemupio užliejamo

slėnio sukultūrinimas……………… 40

MOKSLO NAUJOVĖS

M.Daukšys, S.Juočiūnas, D.Vaičiukynienė. Vandeniui laidus betonas                   49

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

  1. Survila. Melioracijos statinių

valdymo perspektyva…………….. 53

KELIONĖS

V.Vasiliauskiaitė. Auksinės Citrinų

festivalio spalvos…………………… 60

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100-METIS

P.Aleknavičius. Tarpukario 1918-1939 m.

žemės reforma………………………. 63

V.Balčiūnas. Bolševikinė žemės

reforma Lietuvoje………………….. 66

SVEIKINAME…………………….. 73

BIBLIOGRAFIJA

P.Punys, V.Damulevičius. Lietuvos

tvenkinių žinynas………………….. 79

M.Dapkienė, B.Ruplys. Monografija

apie Kruonio HAE geofiltracijos

problemas…………………………….. 82

KRONIKA………………………….. 84