Lietuvoje gaminami akvakultūros produktai susiduria su didele importuojamų produktų konkurencija. Tokių produktų paklausą ir vartojimą lemia kokybė, įvairovė ir kaina. Tad siekdama didinti lietuviškų akvakultūros produktų konkurencingumą ir šio sektoriaus plėtrą, Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) planuoja būtinas tam priemones ir finansavimą.

Šiuo metu Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos projektas derinamas su socialiniais partneriais. ŽŪM specialistai jiems pristatė šios programos 2 prioritetą „Darnios akvakultūros veiklos skatinimas ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba jais, taip prisidedant prie apsirūpinimo maistu saugumo Europos Sąjungoje“.

Numatoma remti investicijas į akvakultūrą tiek skatinant diegti naujus gamybos pajėgumus, tiek modernizuojant esamus.  Naujos technologijos  padeda mažinti savikainą, užtikrinti kokybę, plėsti auginamų akvakultūros produktų įvairovę. Auga ir vartotojų sąmoningumas – vis daugiau pirkėjų pageidauja kokybės, nori žinoti, kur ir kaip užaugintas produktas. Todėl didelis dėmesys bus skiriamas tvariai akvakultūrai, gyvenančiai taikoje su gamta – bus remiamas  siekis didinti akvakultūros aplinkosauginį ir energijos vartojimo efektyvumą.

Darniai akvakultūrai skatinti – beveik 29 mln. Eur

Siekiant skatinti darnią akvakultūros veiklą, didinti jos produktų gamybos konkurencingumą bei užtikrinti, kad veikla būtų tvari aplinkos požiūriu, numatyti veiksmai bei lėšos, padėsiantys įgyvendinti šiuos tikslus. Iš viso numatoma skirti daugiau kaip 28,84 mln.  Eur (iš jų daugiau kaip 14 mln. Eur numatoma skirti klimato kaitos švelninimo tikslams siekti).

Gamybinėms investicijoms (ilgalaikis turtas) į tvarią akvakultūros gamybą ir susijusioms pridėtinę vertę kuriančioms veikloms numatoma skirti beveik 13 mln. Eur. Šios lėšos numatomos pažangioms technologijoms, naujovėms diegti. Lėšos padėtų įsigyti paklausių rinkoje žuvų rūšių veisimo ir auginimo inovacines technologijas pratekančiose ir uždarosiose akvakultūros sistemose, skatintų aplinkos taršą mažinančių priemonių ir technologinių inovacijų įgyvendinimą, didintų energijos vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą.

Mokslo atstovų ir akvakultūros įmonių bendradarbiavimo veikloms, skirtoms  išbandyti ir diegti pažangias technologijas ir metodus akvakultūros sektoriuje, numatyta skirti daugiau kaip 2 mln. Eur.

Akvakultūros teikiamų ekosisteminių paslaugų ir tvaresnių gamybos metodų skatinimui planuojama skirti daugiau kaip 12 mln. Eur. Siekiama remti ekologinę akvakultūros gamybą, didinti jos produkcijos dalį. Taip pat būtų skatinamas akvakultūros subjektų dalyvavimas ES pripažintose ir nacionalinėse maisto kokybės sistemose, aplinkosaugines funkcijas atliekančios akvakultūros plėtojimas, remiamas biologinės įvairovės išsaugojimui reikalingų gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas.

Skatinant akvakultūrą, kurią plėtojant užtikrinama gyvūnų sveikata bei gerovė, ligų valdymui reikalingos prevencinės priemonės, mažinamas antimikrobinių medžiagų naudojimo poreikis. Gyvūnų ir  visuomenės sveikatos priemonėms numatoma skirti  daugiau kaip 1 mln. Eur.

Taigi akvakultūros įmonės, užsiimančios arba planuojančios užsiimti akvakultūros gamyba, ir pretenduosiančios į šią paramą, sulauks išties svarios pagalbos. Didžiausias paramos intensyvumas mažoms ir vidutinėms įmonėms sieks 60 proc. Tokio pat dydžio paramos intensyvumas skiriamas ir žvejų organizacijų ar kitų kolektyvinių paramos gavėjų įgyvendinamiems veiksmams.

Gamintojų organizacijų, jų asociacijų arba tarpšakinių organizacijų įgyvendinamų veiksmų paramos didžiausias intensyvumas – 75 proc. Tokio pat dydžio paramos intensyvumas skiriamas ir veiksmams, kuriais remiami inovaciniai produktai, procesai arba įranga žvejybos, akvakultūros ir perdirbimo sektoriuose.

Didžiausias paramos intensyvumas – 100 proc. – skiriamas su kompensacijomis susijusiems veiksmams įgyvendinti.

Žvejybos ir akvakultūros produktų prekybai, kokybei, pridėtinei vertei ir perdirbimui – daugiau kaip 6 mln. Eur

Skatinant žvejybos ir akvakultūros produktų prekybą, kokybę ir pridėtinę vertę, taip pat šių produktų perdirbimą, remtiniems veiksmams numatyta skirti  6 118 358 Eur (kitur apvalinote, ir čia reikėtų apvalinti – daugiau kaip 6 mln. Eur). Ši parama orientuota į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo įmones, žuvininkystės sektoriaus įmonių asociacijas ir pripažintas gamintojų organizacijas.

Investicijoms į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą numatyta skirti beveik 4 mln. Eur. Įgyvendinant šį uždavinį bus remiamos mažos ir vidutinės įmonės, kurių pagrindinė žuvininkystės veikla (vykdoma arba numatoma vykdyti) – žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas.

Beveik 2 mln. paramos galės sulaukti pripažintų gamintojų organizacijos, rengiančios ir įgyvendinančios patvirtintus gamybos ir prekybos planus. Skatinant jų veiklą bus remiamas ir mokslinių bei techninių kampanijų rengimas ir vykdymas, dalyvavimas mugėse ir parodose.

Skatinant žuvininkystės produktų gamintojus bendradarbiauti ir įsitraukti į trumpąsias maisto tiekimo grandines, numatyta parama  rinkų priemonėms. Tam bus skirta daugiau kaip 611 tūkst. Eur. Šia parama galės pasinaudoti ir žuvininkystės įmonių asociacijos, norinčios pristatyti savo produkciją tarptautinėse ir vietos parodose, mugėse ir kituose viešinimo renginiuose.

Įprastai didžiausias paramos intensyvumas siekia 50 proc., tačiau veiksmų, atitinkančių visus būtinus kriterijus (kolektyvinius interesus; turi kolektyvinį paramos gavėją arba užtikrina galimybę visuomenei susipažinti su jų rezultatais) didžiausias paramos intensyvumas  – 100 proc.

Didžiausias gamintojų organizacijų, jų asociacijų arba tarpšakinių organizacijų įgyvendinamų veiksmų paramos intensyvumas  – 75 proc. Tokio pat dydžio paramos intensyvumas skirtas ir veiksmams, kuriais remiami inovaciniai produktai, procesai arba įranga žvejybos, akvakultūros ir perdirbimo sektoriuose.

Žvejų organizacijų ar kitų kolektyvinių paramos gavėjų įgyvendinamų veiksmų paramos didžiausias intensyvumas  – 60 proc.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos projekto 2 prioriteto „Darnios akvakultūros veiklos skatinimas ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba jais, taip prisidedant prie apsirūpinimo maistu saugumo Europos Sąjungoje“ medžiagą galite rasti čia.

Šaltinis: https://zum.lrv.lt/lt/news/view_item/id.19582