R Tumo nuotrauka

 

Gegužės 13 d. Aleksandro Stulginskio universiteto profesorius-emeritas Rimvydas Tumas pažymėjo 80 m. jubiliejų.

Jubiliatas gimė Kaune, baigė septynmetę mokyklą, po to Kauno politechnikumą su pagyrimu, sėkmingai įstojo ir 1959 m. baigė LŽŪA, įgydamas hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. 1959-1962 m. jis dirbo Respublikiniame vandens ūkio projektavimo institute inžinieriumi-hidrologu. Vėliau kvalifikaciją kėlė LŽŪA Melioracijos katedros aspirantūroje, tyrė drenuotų dirvožemių vandens balanso elementus. 1966 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją. Nuo 1965 m. dirbo LŽŪA Inžinerinių konstrukcijų katedros asistentu, nuo 1966 m. – Melioracijos katedros vyresniuoju dėstytoju, skaitė žemės ūkio melioracijos kursą, 1969 m. tapo docentu.

1978 m. R. Tumui kartu su kitais Lietuvos mokslininkais ir gamybininkais už drenažo konstrukcijų ir statybos technologijos mokslinį pagrindimą ir įdiegimą buvo paskirta respublikinė premija. Prasidėjus kompiuterių erai jis tapo drenuotų plotų hidrologinių procesų Lietuvoje modeliavimo pradininku, suformavo naują mokslinę kryptį, įkūrė šios krypties mokslininkų mokyklą.

Daktaro disertaciją ,,Drenuotų dirvožemių vandens režimo įvertinimas, matematinis modeliavimas ir prognozavimas” R.Tumas apgynė 1987 m. Po metų jam buvo suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas. Habilituoto daktaro mokslinis laipsnis ir profesoriaus vardas buvo nostrifikuoti 1993 m.

Iki 1977 m. R. Tumas ėjo Melioracijos katedros docento pareigas. Reorganizavus  Melioracijos ir Hidroįrengimų katedras ir sukūrus Hidromelioracijos statybos darbų technologijos ir eksploatacijos katedrą R. Tumas tapo jos vedėju, o šiai katedrai tapus Vandentvarkos katedra, jai vadovavo nuo 1977 iki 1993 metų. Profesorius dėstė hidromelioracijos sistemų eksploataciją.

Būdamas reto kūrybingumo mokslininkas ir pedagogas, profesorius yra vienos monografijos, daugiau nei 150 straipsnių autorius. Jis yra aštuonių vadovėlių autorius ir bendraautorius. Pasak jubiliato, svarbesnės knygos: ,,Žemės ūkio melioracija”, ,,Agronomijos pagrindai”, ,,Melioracija ir miškininkystė”, ,,Žemės ūkio melioracijos. Sausinimas”, ,,Rusų – lietuvių kalbų techninis žodynas”, ,Hidromelioracijos sistemų eksploatacija”, “Geoinformacinė melioracijų sistema”, “Vandens ekologija”, „Aplinkos geoinformacijos sistemos”.

Daugelį metų  R. Tumas buvo LŽŪU senato (tarybos) narys ir Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto tarybos pirmininkas, Aplinkos ministerijos visuomeninės ekologijos komisijos narys, LR Mokslo tarybos ekspertas, buvo Šiaurės šalių hidrologų asociacijos tarybos narys. Dirbdamas atsakingą darbą, profesorius dalyvavo tarptautinėse konferencijose, stažavosi Vokietijos, Nyderlandų universitetuose, keldamas kvalifikaciją su kolegomis lankėsi Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Islandijoje. Paruošė tris mokslų daktarus.

 2004 m., kai profesorius paliko aktyvią veiklą Lietuvos žemės ūkio universitete (dabar A.Stulginskio universitetas), atpuolė intensyvus mokslinis-pedagoginis darbas, tačiau išliko malonus bendravimas su jaunesniaisiais kolegomis. Jubiliatas dabar daugiau dėmesio skiria šeimai (trys jo sūnūs su šeimomis ir septyniais anūkais gyvena atskirai) ir fotografijai. Jam pakanka ir ūkinių reikalų: tarp kurių sodo priežiūra, daržininkystė ir labai mėgstama bitininkystė.

Pasibaigus darbinei veiklai R.Tumas įsijungė į bendraamžių “Bočių” draugijos veiklą. Kartu su Ukmergės “bočiais” jie dažnai bendrauja aptardami literatūros, istorijos, meno naujienas, taip pat lankosi teatruose, žiūri spektaklius. Jubiliatas laisvalaikiu fotografuoja, skiria laiko kompiuteriams, turi savo internetinį puslapį, kuriame neseniai patalpino elektroninę atsiminimų knygą, bendrauja su draugais.

 R.Tumą šiltai prisimena kolektyvas, kuriam jis paskyrė gražiausius gyvenimo metus ir kuriam profesorius yra didelis autoritetas.

Gerbiamas Profesoriau, garbingo jubiliejaus proga linkime Jums sveikatos, dar daug gražių pavasarių ir tegul bėgantis laikas Jums atneša tik džiaugsmą.   

                                               

ASU Vandens išteklių inžinerijos instituto kolektyvas

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos taryba