Žemės ūkio ministerija padidino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) finansavimą pereinamuoju laikotarpiu. KPP priemonėms 2021-2022 m. iš viso papildomai skirta 672,38 mln. Eur. Skyrus papildomų lėšų bus ne tik įgyvendinami papildomi investiciniai projektai, didinantys žemės ūkio konkurencingumą, bet ir vykdomos aplinkosaugos veiklos bei skatinama verslų plėtra. 

Iš skirtų lėšų 434,24 mln. Eur – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšos, 139,91 mln. Eur – Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšos ir 98,23 mln. Eur – nacionalinės.

Planuojama, kad skyrus papildomas lėšas, be jau Programoje suplanuotų tikslų, papildomai bus suteiktos konsultacijos 1 200 asmenims, vykdomi 135 įvairūs bendradarbiavimo projektai, sudaryta galimybė investuoti į 650 valdų, paremta 750 jaunųjų ūkininkų, 1 640 smulkių ūkių bei pradedantys ar ekologiškai ūkininkaujantys ūkiai 83 000 tūkst. ha plote. Taip pat bus sukurtos 574 naujos darbo vietos ir tęsiamos visos su aplinka ir klimatu susijusios priemonės.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komitetas nusprendė 33,36 proc. Lietuvai skirtų EŽŪFKP pereinamojo laikotarpio lėšų  skirti šioms Žaliojo kurso tikslus atitinkančioms KPP priemonėms: „Parama pelno nesiekiančioms investicijoms“, „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“,  „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Natura 2000 išmokos ir su Bendrąja vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“.

45 proc. EURI lėšų (iš viso jų skirta 139,9 mln. Eur) siūloma skirti priemonėms „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „LEADER“, 55 proc. EURI lėšų siūloma skirti ūkių modernizavimui pagal veiklos sritį „Investicijos į materialųjį turtą“.

KPP veiklos sričiai „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ papildomai skirti 2,5 mln. Eur. Kartu su lėšų likučiu – apie 450 tūkst. Eur – parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai finansuoti pereinamuoju laikotarpiu bus skirta beveik 3 mln. Eur. Papildomai numatoma paremti 17 projektų inovatyviems parodomiesiems bandymams rengti.

Priemonei „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ nuspręsta skirti dar 2 mln. Eur. Planuojama, kad už šią sumą konsultavimo paslaugomis galės pasinaudoti 1200 pareiškėjų.

Veiklos sričiai „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ nuspręsta skirti 160 027 794 Eur. Papildomai planuojama paremti 640 projektų. Atsižvelgus į tebesitęsiančią COVID-19 pandemiją šiai veiklos sričiai bus skirtos ir EURI lėšos, sieksiančios 76 981 077 mln. Eur. Planuojama paremti 10 projektų.

Siekiant užtikrinti, kad veiklos sričiai „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ parama nenutrūktų, papildomai skirti 30 mln. Eur. Planuojama paremti 20 investicinių projektų.

Veiklai „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ numatyta skirti 28,235 mln. Eur. Planuojama, kad už šias lėšas bus pagerinta apie 12 tūkst. ha blogos būklės melioruotas žemės ūkio naudmenų ploto.

Siekiant išsaugoti rūšių ir buveinių biologinę įvairovę, KPP programos įgyvendinimo stebėsenos komitetas nusprendė skirti 2 mln. Eur veiklai „Saugomų rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“. Nauja tai, kad ši veikla bus papildyta kitomis nykstančiomis rūšimis ir Europos Bendrijos svarbos natūraliomis buveinėmis.

Veiklai „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų daromą žalą“ skiriamos lėšos padidinamos 663 481 Eur. Bus paremti 133 nauji pareiškėjai.

Veiklos sričiai „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ nuspręsta skirti dar 30 mln. Eur. Taigi paramos sulauks net 750 jaunųjų ūkininkų.

Veiklos sričiai „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ nuspręsta skirti dar 13,52 mln. Eur, kad būtų finansuojami 2020 m. projektai, viršiję kvietimui skirtą sumą, bet surinkę tiek pat balų, kaip ir projektai, kuriems kvietimui skirtos paramos pakako. Įgyvendinant projektus, finansuojamus šiomis lėšomis, bus suteikta galimybė pradėti savarankišką veiklą ir papildomai kaime sukurta 330 naujų darbo vietų.

Atsižvelgiant į tai, kad veiklos sritis „Parama smulkiems ūkiams“ yra labai svarbi smulkių ūkių ekonominiam pajėgumui, kaimo vietovių išsaugojimui bei regionų gyvybingumui, nutarta šiai veiklos sričiai skirti 24,64 mln. Eur. Šiomis lėšomis būtų suteikta parama 1 640 smulkiųjų ūkių. Kartu su šios veiklos srities lėšų likučiu – 5 mln. Eur – suma, skirta smulkiems ūkiams, sieks beveik 30 mln. Eur.

Didelio pareiškėjų susidomėjimo sulaukdavusiai veiklai „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ nuspręsta papildomai skirti 5 mln. Eur. Už šias lėšas planuojama papildomai sukurti 100 darbo vietų.

Siekiant Programoje numatyto tikslo, kad pasinaudojant parama miškas būtų įveistas 5 300 ha plote, nuspręsta papildomai skirti 5,10 mln. Eur. Taip bus užtikrintas priemonės įgyvendinimo tęstinumas pereinamuoju laikotarpiu. Skiriamos papildomos lėšos tęstiniams įsipareigojimams vykdyti (už priežiūrą įveistam miškui 2004–2006 ir 2007–2013 m. laikotarpiais) siekia 2,65 mln. Eur.

Miškų gaisrų, stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių žalos prevencijai ir atlyginimui nuspręsta papildomai skirti 0,5 mln. Eur.

Programos stebėsenos komitetas nusprendė skirti papildomas lėšas ir veiklos sričiai „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. Jaunuolynų ugdymui bus skirta 3,5 mln. Eur. Planuojama paremti jaunuolynų ugdymą dar 1 500 ha plote.

Atsižvelgiant į didelį pareiškėjų susidomėjimą veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ teikiamomis galimybėmis ir siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą, šiai veiklos sričiai papildomai bus skirta 6,5 mln. Eur. Planuojama, kad skyrus papildomą finansavimą bus sukurtos 65 naujos darbo vietos.

Siekiant toliau skatinti pirminės produkcijos gamintojus kooperuotis, didinti jų (ypač smulkiųjų) konkurencingumą, priemonei „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ papildomai skirta 1 mln. Eur. Šiomis lėšomis papildomai planuojama paremti 2 gamintojų grupes, vienijančias ne mažiau kaip po10 narių (iš viso 20 narių).

Priemonei  „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ papildomai bus skirta 37 mln. Eur.

Priemonei  „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinti papildomai skiriama 103,23 mln. Eur, iš jų 51,25 mln. Eur – EURI lėšų.

Veiklos sričiai „Kompensacinė išmoka už žemės ūkio paskirties žemės hektarą Natura 2000 vietovėse“ bus skirta beveik 3,5 mln. Eur. Dėl skirto papildomo finansavimo paramą gaus apie 3,5 tūkst. valdų per metus, kuriose ūkininkaujama su privalomaisiais apribojimais „Natura 2000“ tinklo vietovėse visoje Lietuvoje.

Įvertinus preliminarų lėšų likutį ir tinkamą paramai numatomą miškų plotą, veiklos sričiai „Kompensacinė išmoka už miško hektarą N2000 vietovėse“ bus skirta papildomi 2,6  mln. Eur. Paramą gaus apie 1,2 tūkst. valdų per metus, kuriose miškų ūkinė veikla yra ribojama dėl ES aplinkosaugos direktyvų įgyvendinimo.

Veiklos sričiai ,,Kompensacinė išmoka už žemės ūkio paskirties žemės hektarą kitose vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių“ bus skirta 77,6  mln. Eur. Dėl skirto papildomo finansavimo paramą gaus daugiau kaip 55 tūkst. valdų didelių gamtinių kliūčių turinčiose vietovėse visoje Lietuvoje.

2021 m. suplanuotas kvietimas teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“. Planuojama teikti paramą iki 10 EIP veiklos grupių projektų, jų paramos lėšų poreikis siekia 2 mln. Eurų. 2022 m. planuojama teikti paramą iki 8 EIP veiklos projektų, paramos lėšų suma siekia 1,5 mln. Eur. Tad iš viso pereinamuoju laikotarpiu šiai veiklos sričiai bus skirta 3,5 mln. Eur.

Veiklos sričiai „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ papildomai bus skiriama 8 mln. Eur, papildomai bus paremti 80 bendradarbiavimo projektų.

Papildomi 11 mln. Eur bus skirti veiklos sričiai „Parama trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimui vietos lygmeniu“. Su šiomis lėšomis galės būti įgyvendinti 35 bendradarbiavimo projektai.

Nuspręsta iki 2022 m. draudimo įmokas pagal veiklos sritis „Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas“ bei „Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas“ kompensuoti 1 450 valdų. Todėl priemonei papildomai skiriama 3,5 mln. Eur.

Pagal priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ planuojama finansuoti 49 projektus, skiriant jiems papildomai 0,98 mln. Eur.

Veiklos sritims „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ ir „Parama VVG veiklai ir gyventojams aktyvinti“ yra atrinktos ir įgyvendinamos 49 vietos plėtros strategijos (VPS). Papildomai VPS įgyvendinimui skiriama 20,2 mln. Eur, iš jų 11,68 mln. Eur – EURI lėšos.

Priemonės „Techninė pagalba“ programos įgyvendinimui užtikrinti skirtos lėšos didinamos 5,9 mln. Eur.

Šaltinis: https://zum.lrv.lt/lt/news/view_item/id.19536