Apie tai rašoma žurnale “Žemėtvarka ir hidrotechnika” 2014. Nr.4

Kaled sveikKaled sveik

Atkurtasis žurnalas „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ pažymi jubiliejų – leidybos dvidešimtpenkmetį Pirmasis atkurtojo žurnalo numeris dienos šviesą išvydo 1989 m. lapkričio 10 d. Žurnalas tęsia tarpukario Lietuvoje ėjusio 1926-1940 m. leidinio tradicijas. Ilgą laiką jis buvo leidžiamas nuo 1929 m. buvusiu pavadinimu „Žemėtvarka ir melioracija“, o 2001 m. pervadintas į „Žemėtvarka ir hidrotechnika“. Žurnalas yra LŽHIS leidinys, tad jo leidyba yra Sąjungos nuopelnas, o leidybos pradžia neatsiejama nuo Sąjungos atkūrimo 1989 m. Pirmasis atkurtojo žurnalo numeris pasirodė dar sovietinėje Lietuvoje, tačiau neužilgo antrasis, t.y. 1990 m. pirmasis numeris, jau išspausdino Nepriklausomybės atkūrimo aktą. Šis, 2014 m. ketvirtasis numeris, yra 160 – asis po žurnalo leidybos atnaujinimo. Apie tai Juozo Smilgevičiaus rašinys Atkurtasis žurnalas: istorija ir dabartis”.

                                                                            *                *              *

 Vyriausybės programoje aiškiai numatyta, kad nuosavybės teisės į žemę turi būti atkurtos kuo greičiau. Statistika rodo, jog šios teisės kaimo vietovėse atkurtos bemaž į 99,5 proc. žmonių prašymuose nurodyto ploto. Viena priežasčių, trukdančių baigti darbus – pačių žmonių neapsisprendimas ir vangumas išreiškiant valią. Siekiant paspartinti nuosavybės teisių atkūrimą naujausiais įstatymais numatyta galimybė už mieste turėtąją žemę kompensuoti mišku kaimo vietovėje.

Kaip vyksta šie ir kiti žemės tvarkymo darbai? Su kokiomis problemomis susiduriama ir dėl ko dažniausiai į žemėtvarkos specialistus kreipiasi žmonės? – domėjomės užsukę į Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kauno rajono skyrių. Kaip sekasi šio skyriaus žemėtvarkininkams – Vandos Vasiliauskaitės rašinys “Šalia didelio miesto ir žemės problemos nemažos”.

                                                                         *                   *              *

Valstybės kontrolė, norėdama įvertinti, ar efektyviai atliekama valstybei priklausančio melioracijos turto priežiūra, atliko auditą, paskelbė jo išvadas ir pateikė rekomendacijas situacijai gerinti. Auditoriai nagrinėjo, ar Žemės ūkio ministerija tinkamai atlieka jai nustatytas funkcijas melioracijos srityje, taip pat ar savivaldybės tinkamai prižiūri valstybei priklausantį melioracijos turtą. Be abejonės, požiūris iš šalies į situaciją melioracijoje yra naudingas. Audito ataskaitoje yra daug duomenų, išryškinančių problemas, su kuriomis savo darbe susiduria savivaldybių melioracijos specialistai. Tuo tarpu auditorių išvados ir rekomendacijos dažnai nesutampa su šios srities specialistų požiūriu. Juozo Smilgevičiaus rašinys “Kaip prižiūrimas valstybei priklausantis melioracijos turtas”.           

                                                                        *                *                 *

“Pirmame šios kadencijos Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos tarybos posėdyje 2013-05-08 Druskininkuose pasiūliau peržiūrėti Sąjungos įstatus. Pats pasiūliau, pačiam teko tai ir padaryti. Kyla nemažai klausimų, kuriems išspręsti reikia ne tik sutarimo taryboje, bet ir diskusijų tarp Sąjungos narių. Keletą svarbesnių aspektų ir noriu pristatyti žurnalo skaitytojams, – nuomone apie LŽHIS veiklą ir Sąjungos įstatus rašinyje “Sąjungos įstatai – nūdiena ir tikrovė” dalijasi LŽHIS viceprezidentas Kazys Maksvytis.

 Parengė Vanda VASILIAUSKAITĖ

 

 

TURINYS

ATKURTAJAM ŽURNALUI – 25

J. Smilgevičius. Atkurtasis žurnalas: istorija

ir dabartis……………………………………………….. 2

Jubiliejaus proga……………………………………… 8

MŪSŲ GYVENIMAS

V. Vasiliauskaitė. Didžiausioji žemės ūkio

specialistų kalvė švenčia jubiliejų……………… 12 

ŽEMĖTVARKA

V. Vasiliauskaitė. Profesijos prestižą

kuriame patys………………………………………… 16

V. Vasiliauskaitė. Šalia didelio miesto

ir žemės problemos nemažos…………………… 21

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

J.Smilgevičius. Kaip prižiūrimas valstybei

priklausantis melioracijos turtas……………….. 25

M. Steinkusz. RESTOR Hydro: hidroenergijos

potencialo atpalaidavimas Europoje………….. 32

GEODEZIJA, KARTOGRAFIJA

R.Puzienė, A.Anikenienė, A.Stanionis.

Vertikalieji Lietuvos žemės

paviršiaus judesiai………………………………….. 37

KONFERENCIJOS,  SEMINARAI

J. Smilgevičius. Hidrotechnikų seminaras

Vilkaviškyje………………………………………….. 39

Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos

hidrotechninėje statyboje…………………………. 43

NUOMONĖS

K.Maksvytis. Sąjungos įstatai – nūdiena

ir tikrovė………………………………………………. 46

MŪSŲ LIETUVA

R.Survila. Lietuviai I pasauliniame kare…… 48

ISTORIJA

R.Survila. Kraštovaizdžio raida

Užnemunėje………………………………………….. 51

ŽMONĖS IR DARBAI

V.Skuodžiūnas. 60 metų po studijų LŽŪA 58

SVEIKINAME……………………………………. 64

PRISIMINIMAI

L.Gustainienė. Kaip tapau

žemėtvarkininke…………………………………….. 74

UŽJAUČIAME…………………………………… 81

ATSIMENAME

J. Smilgevičius. Jonas Velička

(1914-1985)………………………………………….. 84

BIBLIOGRAFIJA

R.Survila. Jubiliejinis leidinys………………… 91

TAI ĮDOMU

J. Smilgevičius. Krymas: kieno jis? ………… 92

KRONIKA …………………………………………. 93