Šiandien per Aplinkos tarybos posėdį Briuselyje bus aptartos klimato kaitos, žiedinės ekonomikos, cheminių medžiagų, visuomenės informavimo apie aplinką ir teisės kreiptis į teismus bei kitos aplinkos politikos aktualijos. Savo šalių pozicijas išsakys aplinkos ministrai ar jiems atstovaujantys aukšto rango pareigūnai.

     Susitikimo metu numatyta patvirtinti bendrąjį Aplinkos tarybos požiūrį dėl Europos Komisijos parengto Europos klimato reglamento projekto. Siekiant, kad ES ekonomikos poveikis klimatui iki 2050 m. taptų neutralus, šiame projekte siūloma mažiausiai 55 proc., palyginti su 1990 m., padidinti iki 2030 m. nustatyto 40 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) mažinimo tikslą.

     Lietuva pritars, kad bendrasis požiūris būtų patvirtintas. Padidinto tikslo užmojai turės didelį socialinį ir ekonominį poveikį visiems šalies ūkio sektoriams. Todėl ypač svarbu, Lietuvos nuomone, kad, nustatant padidintus 2030 m. ŠESD mažinimo tikslus, visoms ES valstybėms narėms būtų užtikrintas teisingumas ir solidarumas, atsižvelgta į nacionalines aplinkybes, išlaikytas sklandus perėjimas, atliktas išsamus poveikio vertinimas bei numatyti pakankami finansavimo instrumentai, investicijos ir išplėstos lankstumo priemonės.

     Mūsų šalis iš esmės pritars ir siūlomoms Aplinkos tarybos išvadoms dėl Žiedinio ir žalio atsigavimo ir Skaitmeninimo aplinkos labui. Išvadose dėl žiedinės ekonomikos pabrėžiama tvarios ir žiedinės ekonomikos bei visuomenės atsigavimo po COVID-19 pandemijos svarba, aptariama žiedinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimo pažanga, akcentuojami svarbiausi iššūkiai ir siūlomos priemonės, padėsiančios ne tik ekonomikai atsigauti po pandemijos, bet ir  įgyvendinti Žaliąjį kursą, ilgalaikius ir ambicingus klimato kaitos mažinimo ir darnaus vystymosi tikslus.  Skaitmeninimo svarba ir nauda aplinkai neabejotina, o aktyvesnis ir platesnis skaitmeninių technologijų taikymas padės skatinti konkurencingumą, prisidės prie socialinių problemų sprendimo ir gerins prieinamumą prie duomenų apie aplinkos apsaugą.

    Posėdžio dalyviai taip pat planuoja patvirtinti bendrąjį požiūrį dėl Orhuso reglamento pakeitimoaptarti Europos Komisijos parengtą Cheminių medžiagų strategiją, jos vaidmenį siekiant apsaugoti piliečius ir aplinką nuo neigiamo cheminių medžiagų poveikio, skatinti saugių ir tvarių alternatyvų kūrimą bei būtinybę atsisakyti kenksmingiausių cheminių medžiagų vartotojų produktuose.

Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1087