Sąjungos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir nuolat Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai, turintys žemėtvarkininko arba hidrotechniko ar joms prilygintą specialybę, taip pat aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos  specialistai bei turintys inžinerinį išsilavinimą giminingų profesijų specialistai, ne mažiau kaip vienerius  metus dirbantys žemėtvarkos,  vandens ūkio, melioracijos, hidrotechnikos, aplinkosaugos ir giminingose srityse, pritariantys Sąjungos tikslams ir jos įstatams, prisidedantys prie Sąjungos veiklos ir mokantys nario mokestį.

 

Sąjungos nariu pageidaujantis tapti asmuo, Skyriaus (grupės) vadovui pateikia rašytinį prašymą. Sprendimą dėl priėmimo Sąjungos nariu Sąjungos taryba priima artimiausio posėdžio metu. Prašymą pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu adresu. Jei prašymas dėl priėmimo netenkinamas, pareiškėjas turi teisę Sąjungos tarybos sprendimą apskųsti Sąjungos visuotiniam narių susirinkimui (konferencijai), kurio sprendimas yra galutinis.

Stojantysis privalo sumokėti stojamąjį mokestį, kurio dydį nustato Sąjungos visuotinis narių susirinkimas (konferencija).

Garbės nariu gali būti asmuo, ypač nusipelnęs Lietuvai savo darbais žemėtvarkos, hidrotechnikos ir melioracijos srityse. Garbės nario vardą, pritarus Sąjungos tarybai, Sąjungos prezidento teikimu suteikia Sąjungos visuotinis narių susirinkimas (konferencija). Garbės nariui įteikiamas tai patvirtinantis dokumentas.