Informuojame: 2016-08-27 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 856 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1805 „Dėl Matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/929282c06b8011e69d8fa40f56962063).

 

DĖL MATININKO KVALIFIKACIJOS EGZAMINŲ KOMISIJOS SUDARYMO

Matininkų komisija NŽT 2016-03-18 įsk. Nr. 1P-129-(1.3.)

Matininkų klausimai NŽT 2016-05-17 įsk. Nr. 1P-179-(1.3.)