LIETUVOS ŽEMĖTVARKOS IR HIDROTECHNIKOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS

NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

Sąjungos narys turi teisę:

  • dalyvauti  Sąjungos organizuojamuose  susirinkimuose, renginiuose, balsuoti priimant sprendimus,  teikti pasiūlymus dėl Sąjungos veiklos;

  • rinkti ir būti išrinktas  į Sąjungos vadovaujančius ir revizijos organus;

  • gauti informaciją apie Sąjungos bei jos padalinių veiklą;

  • gauti Sąjungos paramą ginant savo teises ir profesinius interesus;

  • išstoti iš Sąjungos, apie tai raštiškai įspėjęs atitinkamą skyrių, grupę arba Sąjungos tarybą. Išstojimo iš Sąjungos data laikoma rašto, kuriuo Sąjungos narys apie išstojimą informavo atitinkamo skyriaus ar grupės vadovą arba Sąjungos tarybą, data.;

  • remti Sąjungą piniginiais įnašais.

 

Sąjungos narys privalo:

  • laikytis įstatų, vykdyti Sąjungos vadovaujančių organų nutarimus;

  • mokėti nario mokestį; 

  • dalyvauti  Sąjungos veikloje arba ją remti;

  • laikytis profesinės etikos.

Sąjungos narys, nevykdantis įstatų reikalavimų, gali būti  pašalintas iš Sąjungos. Pašalinimo klausimą skyriaus (grupės) arba  ne mažiau kaip  3  tarybos narių teikimu sprendžia Sąjungos taryba   ne mažiau kaip 2/3  tarybos narių balsų dauguma.

Tarybos sprendimas gali būti skundžiamas Sąjungos visuotiniam narių susirinkimui (konferencijai), kurio sprendimas yra galutinis.

Tarybos nario pašalinimo iš Sąjungos klausimą gali spręsti tik Sąjungos visuotinis narių susirinkimas (konferencija).

Sąjungai sumokėti mokesčiai ar įnašai  nariui išstojus ar jį pašalinus iš Sąjungos negrąžinami.

Išstoję iš Sąjungos į ją pakartotinai priimami tokia pat tvarka, kaip ir stojant pirmąjį kartą.