Gegužės 3 d. VDU Žemės ūkio akademijoje vyko visuotinis rinkiminis Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos (LŽHIS) narių suvažiavimas. Kas dvejus metus vykstantys sąjungos vadovybės rinkimai sutelkia šios bendruomenės narius ir skatina apmąstyti – kaip dirbame, kokių problemų turime, kokius planus kuriame ateičiai.

VDU Žemės ūkio akademijos kancleris prof. Antanas Maziliauskas pasidalijo įžvalgomis apie integracijos su VDU jungtuvių pokyčiais ir priminė, kokių visapusiškų žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialistų tobulėjant technologijoms bei modernėjant visuomenei šiandien pageidauja darbdaviai.

Seimo narys Jonas Varkalys pasidžiaugė LŽHIS veikla kolegoms rengiant profesinio meistriškumo kursus ir žurnalo “Žemėtvarka ir hidrotechnika” leidyba ir sakė, kad tai dideli pasiekimai, nes šiais laikais Lietuvoje nedaug organizacijų, kurios geba išlaikyti tokias tradicijas ir daugelį metų tęsti aktyvią veiklą. Pranešimą apie statybos sektoriaus profesinį standartą ir inžinieriaus kortelės reikšmę perskaitė Lietuvos statybininkų asociacijos Kompetencijų vertinimo skyriaus vadovas Robertas Encius.

Melioracijos statinių būklę Lietuvoje išsamiai apžvelgė VĮ Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus vadovas Antanas Gudaitis.

Kalbėdamas apie Nacionalinės žemės tarnybos darbus ir ateities planus šios tarnybos vadovo pavaduotojas Algis Bagdonas atkreipė dėmesį į tai, kad bene daugiausiai jų Vilniaus mieste, trūksta laisvos žemės. Geležinkelio trąsai “Rail Baltica”, kuri palies penkias savivaldybes, prireiks 12 tūkst. ha žemės. Žemės ūkio ministerijos vadovybės linkėjimus LŽHIS nariams perdavė Nekilnojamojo turto kadastro ir geodezijos skyriaus vedėjas Vytautas Paršeliūnas. “ASU alumni” klubo vardu kolegas pasveikino ir pasitaikančius sunkumus įveikti palinkėjo prof. Astrida Miceikienė.

Pastaruosius dvejus metus LŽHIS vadovavęs Audrius Petkevičius pasidžiaugė, kad 100 – metį paminėjusi, prieš tris dešimtmečius atkurta Sąjunga išlaiko savo kelią, tęsia užsibrėžtus darbus. Jis pastebėjo, kad Žemės ūkio ministerijos požiūris į Sąjungos keltas problemas labai nepastovus. Jis perskaitė LŽHIS tarybos veiklos ataskaitą už 2017-2018 metus. 2018 m. duomenimis, LŽHIS gretose yra 1046 nariai (403 žemėtvarkininkai ir 643 hidrotechnikai). Per ataskaitinį laikotarpį specialistų kvalifikacijos kėlimo kursuose dalyvavo 1897 žemėtvarkos specialistai ir 1307 hidrotechnikai. Atliktos 289 šių profesijų specialistų atestacijos. A.Petkevičius priminė, kad per ataskaitinį laikotarpį vienas rimčiausių renginių buvo pernai vykęs LŽHIS 100-ųjų metinių minėjimas, pasidžiaugta šiai progai išleista knyga “Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 1918-2018”, padėkojo prisidėjusiems prie šio darbo.

Revizijos komisijos ataskaitą perskaitė Gitana Vyčienė, sakydama, kad revizijos komisija nenustatė finansinių pažeidimų. Po diskusijų suvažiavimo dalyviai balsų dauguma pritarė Sąjungos veiklos, finansinei bei Revizijos komisijos ataskaitoms.

Pasipildė ir Sąjungos Garbės narių sąrašas. Kolegoms pasiūlius, LŽHIS Garbės nario vardas suteiktas hidrotechnikui veteranui, daug prisidėjusiam 1989 m. atkuriant Sąjungą UAB “Pasvalio melioracija” valdybos pirmininkui Juozui Stulgai. Į Sąjungos garbės knygą įrašyti – Janina Ščeponienė, Audronė Juknevičienė ir Valentinas Šaulys.

Po diskusijų ir pataisymų daugumos balsų buvo patvirtintos LŽHIS suvažiavimo rezoliucijos. Prasidėjus naujos LŽHIS vadovybės rinkimams, balsuota už pateiktas kandidatūras. 2019-2021 metų laikotarpiui Sąjungos prezidento pareigos patikėtos VDU Žemės ūkio akademijos Vandens išteklių inžinerijos instituto doc., dr. Vilimantui Vaičiukynui (jis šias pareigas ėjo 2015-2017 m.) LŽHIS viceprezidentais išrinkti VDU Žemės ūkio akademijos Žemėtvarkos ir geomatikos instituto lektorius Giedrius Balevičius (jis vadovaus žemėtvarkos sekcijai), o kito viceprezidento pareigos patikėtos UAB “Ardynas” projekto vadovo padėjėjui Mindaugui Gudžiūnui, (jis vadovaus hidrotechnikų sekcijai). LŽHIS taryba išrinkta iš 16 narių, Revizijos komisija – iš trijų Sąjungos narių.

                                  ŽH informacija