baltijos-jura-5884fd92f29f9.jpg

     Aplinkos ministerijos parengtos Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo pataisos skirtos veiksmingiau ir sklandžiau planuoti Klimato kaitos programos (KKP) lėšas, reglamentuoti nacionalines išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apskaitos ir prognozių sistemas, nustatyti reikalavimus transporto priemonių oro kondicionierių pildymo fluorintomis ŠESD veiklos vykdytojams, siekiant išvengti šių dujų išleidimo į atmosferą, taip pat atlikti kitus pakeitimus, susijusius su 2021 m. prasidėjusiu ketvirtuoju apyvartinių taršos leidimų prekybos laikotarpiu.

     Patikslinus įstatymą – jis vadintųsi Klimato kaitos valdymo įstatymu, būtų veiksmingiau planuojamas KKP lėšų panaudojimas. Numatoma jas planuoti ne kasmet, kaip iki šiol, bet trejiems metams. Pagal dabartinę tvarką KKP lėšos naudojamos vadovaujantis kiekvienais metais tvirtinama sąmata. Sąmatos projektą parengia šias lėšas administruojanti Aplinkos ministerija ir apsvarsto su Nacionaliniu klimato kaitos komitetu ir Seimo Aplinkos apsaugos komitetu.

     Lėšų paskirstymas trejiems metams leistų visuomenei ir valstybės institucijoms iš anksto planuoti dalyvauti KPP kvietimuose ir efektyviau įgyvendinti projektus. Siūloma, kad trejų metų programos lėšų investicijų planus tvirtintų Vyriausybė, suderinusi su Seimo Aplinkos apsaugos komitetu.

     Pasikeistų ir Nacionalinio klimato kaitos komiteto funkcijos. Dabar jis yra patariamasis KKP lėšas administruojančios Aplinkos ministerijos organas, sudarytas iš valstybės, mokslo, studijų ir kitų institucijų, asociacijų atstovų. Priėmus įstatymo pataisas, šis komitetas taptų mokslo pagrindais pagrįstu komitetu, kuris teiktų nepriklausomas mokslines konsultacijas klimato politikos formavimo, vertinimo ir įgyvendinimo klausimais. Jį sudarytų mokslo ir tyrimo institucijų atstovai, o jo sudėtį ir veiklos nuostatus tvirtintų aplinkos ministras.

     Be to, įstatymą siūloma papildyti skirsniu, reglamentuojančiu nacionalines išmetamų į atmosferą ŠESD apskaitos ir prognozių rengimo ir teikimo sistemas. Nacionalinę ŠESD apskaitos sistemą nustatytų aplinkos ministras, o politikos ir priemonių ataskaitų ir ŠESD kiekio prognozių ataskaitų rengimo ir teikimo sistemą – Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos.

     Su Aplinkos ministerijos parengtomis Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo pataisomis galima susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje. Pastabų ir pasiūlymų dėl šių pataisų projekto laukiama iki balandžio 22 d.

Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1283