Gyvenimą paskyręs Lietuvos ežerams

 

Sausio 16 d. A. Stulginskio universitete organizuota konferencija “Vandens telkinių būklės gerinimas: dabartis ir perspektyvos” buvo skirta prof. Leono Katkevičiaus 80- mečio jubiliejui.

Inžinierius hidrotechnikas, technikos mokslų daktaras, prof. L. Katkevičiaus g.1935.01.16 Butrimonių k., Krekenavos vls., Panevėžio apskr. 1955 m. baigė Krekenavos vid. mokyklą, 1960 m. – LŽŪA, 1964-1968 metais studijavo Maskvos hidromelioracijos instituto aspirantūroje.

Jo mokslinių tyrimų kryptis – nykstančių ir antropogeniniais teršalais užterštų ežerų restauravimas, apyežerių rekreacijos gerinimas ir sapropelio panaudojimas. Svarbiausi prof. L.Katkevičiaus mokslo darbai buvo atlikti 1962-2014 metais. Tai ne tik ištvermės reikalaujantis darbas ekspedicijose, bet ir vienuolika vadovėlių bei mokomųjų knygų, su bendraautoriais parengti 29 moksliniai leidiniai, 32 straipsniai tarptautinėse duomenų bazėse, 120 mokslo populiarinimo straipsnių, per 50 eksperimentinės plėtros darbų, keletas mokslinių konferencijų.

Didžiąją savo veiklos dalį jubiliatas paskyrė tam, kas vyksta Lietuvos vandens telkiniuose. Jo mokykla mums – didelis ir labai naudingas pavyzdys, – pradėdamas konferenciją jubiliato adresu kalbėjo ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas.

Pranešimą apie vandens telkinių gerinimo raidą Lietuvoje perskaitė pats jubiliatas. Jis teigė manąs, jog mokslas ir tiriamieji darbai turi patikti, turi imponuoti, jeigu to nėra, tai tampa tik darbu, ne mokslu.

Apie Lietuvos ežerų ryšius su požeminiais vandenimis kalbėjo prof. Kęstutis Kilkus. Apie prof. L. Katkevičių ir ežerų valymą Lietuvoje prisiminimais dalijosi jo kolega doc. Antanas Ciūnys. Vandens telkinių valymo Lietuvoje 2007-2014 metais patirtį apžvelgė dr. Aušrys Balevičius. Su naujausiais paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimais supažindino Aplinkos apsaugos agentūros Hidrografinio tinklo skyriaus vedėjas Gintautas Sabas.

Pasibaigus pranešimams, sveikinimo žodžius prof. L. Katkevičiui išsakė artimiausi jo draugai, buvę kolegos, studentai ir šeimos nariai.

Ilgiausių metų ir stiprios sveikatos Jums, gerbiamas Jubiliate!

                                                                                                       

ASU Vandens išteklių inžinerijos instituto kolektyvas

 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos taryba

 

IMG_1037 (2)

Konferencijos akimirka.