Apie tai rašoma žurnalo “Žemėtvarka ir hidrotechnika” 2016 m. Nr. 1

 

1926 m. kovo mėnesį dienos šviesą išvydo mūsų Sąjungos žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ pirmtako žurnalo „Matininkas“ pirmasis numeris, tad pažymime žurnalo leidybos 90 metų jubiliejų. Šios sukakties nemenkina tai, kad 1940-1988 metais jis nebuvo leidžiamas.

Pradėti leisti savo žurnalą buvo vienas svarbių 1918 m. susikūrusios Lietuvos matininkų profesinės sąjungos, kuri 1926 m. vienijo jau 250 narių, siekių. Žurnalo, tada vadinamo laikraščiu, vedamajame straipsnyje „Mūsų siekimai“ buvo sakoma: „… mes, įvairūs specialistai (inžinieriai, matininkai, hidrotechnikai ir kt.), dirbantieji žemės tvarkymo darbą, negalime toliau būti be spausdinto žodžio… laikraštis duos progos mūsų specialistams supažindinti plačiąją visuomenę … apie mūsų darbus“. “Sąjungos žurnalui – 90” – Juozo Smilgevičiaus rašinys.

                                 *                        *                    *

Šalia kelio Kupiškis – Subačius, Lėvens kairiajame krante, įsikūrusi Noriūnų gyvenvietė, dar vadinama melioratorių miesteliu. Pavadinimas išlikęs nuo tada, kai šalia senosios gyvenvietės 1968 m. buvo pradėta statyti Melioracijos statybos montavimo valdybos (MSMV) gyvenvietė. Per daugelį metų ne kartą keitusi pavadinimą, jaukiuose Noriūnų dvaro rūmuose, kuriuos supa 10 ha parkas, dabar čia įsikūrusi UAB „Nodama“. Įmonės vadovas Juozas Puzonas optimistiškai kalba apie kolektyvo žmones bei jų darbus ir džiaugiasi, kad per pastaruosius metus pavyko suburti darbštų kolektyvą, kurio dauguma jaunimas.

Gero žodžio apie UAB „Nodama“ negaili ir Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos vadovas Kazys Sivickis: „Nodama“ – stiprėjanti ir veiklą plečianti įmonė ne tik pagal darbų mastą, bet ir pagal darbų rūšis. O kur geresnė įmonė, kur sumanesnis vadovas, ten ir jaunimo ateina daugiau“, – sako jis. Apie tai – Vandos Vasiliauskaitės rašinys “Žmogui gera ten, kur jis vertinamas”

 

                                      *                    *                   *

Per 25-erius metus žemėtvarkos darbams vadovaujančios institucijos– Žemės ūkio ministerijos departamento arba ministerijai pavaldžios tarnybos pavadinimas keitėsi penkis kartus, direktoriai – dvylika kartų, t.y. kiekvienas jų dirbo vidutiniškai vos po dvejus-jus metus. Tačiau funkcijos ir svarbiausios darbų kryptys išliko tos pačios. Kai pradėjome žemės reformą, pagrindiniai tikslai buvo žemės įteisinimas nuosavybėn ir naujai susikūrusių ar persitvarkiusių ūkių aprūpinimas žeme. Jubiliejaus minėjimas yra proga prisiminti darbų pradžią. Prano Aleknavičiaus rašinys “Į žemės reformą atsigręžus”.

                                       *                   *                      * 

Matininko Petro Balkevičiaus istorija panaši į visų tos kartos matininkų: darbas pagal carinės, nepriklausomos Lietuvos ir sovietinės valstybės reikalavimus. Tiktai trumpas žmogaus gyvenimas išgelbėjo juos nuo matymo, kaip tuose išmatuotuose sklypuose įkurtos sodybos (sau ir anūkams) buvo nukeliamos, nušluojamos nuo laukų, kaip buvo paniekintas tų žmonių, o kartu ir jų triūsas. Tai ir vieno viensėdžio istorija, nes tai jo žmogaus, jame gimusio, istorija. Vieno iš kelių tūkstančių Lietuvos viensėdžių, kuriuose gyveno laisvųjų valstiečių vaikaičiai – nemaža kaimo inteligentijos dalis. Jie labiausiai nukentėjo per santvarkų virsmus: kad turtingesni, kad turėjo gilesnes kultūrines šaknis. Vieno iš daugybės viensėdžių, kurių vardus dar ir šiandien naikiname. Apie tai Filomenos Kavoliutės rašinys “Matininkas Petras Balkevičius”.

                                 *                    *                    *

Praėjusių metų gruodį Karo technikos ir transporto muziejuje Vilniuje buvo atidaryta Geodezijos ir kartografijos ekspozicija. Į atidarymą buvo pakviesti geodezijos, kartografijos ir žemėtvarkos specialistai. Su muziejaus eksponatais supažindino šio muziejaus įkūrėjas Rimantas Žvirblis. Apie tai rašinyje “Geodezijos ir kartografijos ekspozicija” pasakoja Romualdas Survila.

 

TURINYS

JUBILIEJUS

J.Smilgevičius. Sąjungos žurnalui – 90. 1

MŪSŲ GYVENIMAS

V.Vasiliauskaitė. Žmogui gera ten,

kur jis vertinamas………………………………. 10

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

A.Gudaitis. Ką nuveikėme

2015 metais………………………………………. 15

ŽEMĖTVARKA

P.Aleknavičius. Į žemės

reformą atsigręžus…………………………….. 19

Nacionalinės žemės tarnybos

prie ŽŪM veikla………………………………… 25

APLINKOSAUGA

Gegužis, R. Baublys.

Sureguliuotų upių vagų atkūrimo

metodai ir priemonės…………………………. 32

KRAŠTOTVARKA

S.Deveikis.  Kraštotvarkos grandys….. 38

MOKSLININKŲ DARBAI

N.Bastienė. V.Gasiūnas. Aplinkosaugos

projektų įgyvendinimas – naujas iššūkis

hidrotechnikams……………………………….. 47

ISTORIJA

A.Lukianas. Paminėtas Melioracijos

instituto 65-metis………………………………. 54

ŽMONĖS IR DARBAI

F.Kavoliutė. Matininkas

Petras Balkevičius……………………………… 61

SVEIKINAME………………………………….. 66

PRISIMINIMAI

E. Jankevičius. Mano darbas

Sartų kolonoje…………………………………… 72

UŽJAUČIAME…………………………………. 79

ATSIMENAME………………………………… 85

BIBLIOGRAFIJA …………………………… 87

TAI ĮDOMU……………………………………… 90

KRONIKA        92