2015-2_Virselis

Apie tai rašoma žurnalo “Žemėtvarka ir hidrotechnika” 2015 m. Nr.2

 

Kiekvienąkart artėjant LŽHIS rinkiminei konferencijai neapsieinama be didesnio kolegų dėmesio Sąjungos veiklai. Kas dvejus metus vykstantis renginys – puiki proga apmąstyti kaip dirbame, kokių problemų turime, kokius planus kuriame ateičiai ir kokiems darbams įpareigojame naujai išrinktąją LŽHIS tarybą bei jos vadovus.

Balandžio 17 d. ASU III rūmuose įvyko XIV LŽHIS rinkiminė konferencija (skaičiuojant nuo Sąjungos atkūrimo). Joje gausiai dalyvavo Sąjungos nariai, atvyko nemažai svečių. Apie tai Romualdo Survilos rašinys Ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje”.

                                        *                                *                        *

 Praėjo penkiolika metų nuo to laiko, kai buvo įregistruota UAB „Kavesta“. Pavadinimas gimė iš trijų žodžių „kasa, veža, stato“ pirmųjų skiemenų. Tada buvo sukomplektuota trijų darbuotojų administracija, sukurtas nedidelis gamybinis padalinys, nupirktas pirmas ekskavatorius, buldozeris, kiti įrengimai. 1999 m. rugpjūčio 23 ąją šios įmonės darbuotojai laiko bendrovės gimtadieniu. Šiame žurnalo numeryje dabartinis bendrovės vadovas Rimantas Liatukas rašinyje „Kavesta“ ir jos darbai pasakoja apie įmonės žmones ir jų darbus.

                                       *                                  *                            *

Individualios įmonės ir smulkios bendrovės Lietuvoje atlieka nemažai darbų žemės tvarkymo srityje. Jų darbuotojai tiesiogiai bendrauja su užsakovais, mato darbų metu pasitaikančias kliūtis, kalba apie jas ir pasigenda vadovaujančių bei kontroliuojančių įstaigų supratimo.

Su kokiomis problemomis susiduriama organizuojant darbus? Kaip vertinamos paslaugų pirkimo procedūros? Kodėl ne visada sklandžiai atliekami dokumentų derinimo darbai ir ką reikėtų keisti? Apie tai kalbėjomės su kelių nedidelių įmonių, vykdančių darbus Kretingos, Kupiškio ir Šakių regionuose, vadovais. Jų išsakytos mintys Vandos Vasiliauskaitės rašinyje Jeigu ,,viršūnės“ girdėtų, ką ,,apačios“ sako”.

                                   *                                  *                            *

Baltijos valstybių melioracijos įmonių asociacijos kartu su šių šalių valstybinėmis institucijomis kasmet rengia tarptautines konferencijas melioracijos ir jos suderinamumo su aplinkos apsauga klausimais. Šiemet tokia konferencija vyko Estijoje. Joje, be trijų Baltijos šalių, dalyvavo Suomijos, Gruzijos ir Rusijos atstovai. Konferencija vyko gegužės 20-22 dienomis netoli pajūrio miesto Pernu, įspūdingame Jaunumėje sporto centre. Antano Gudaičio ir Mindaugo Gudžiūno rašinys “Konferencija “Melioracija ir aplinkosauga” Estijoje”.

                              *                                    *                               *

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI), vykdydama projektą „Atsakinga statyba“, ypatingą dėmesį skiria bendrovėms, teikiančioms su statybos veikla susijusias geodezijos, kadastrinių matavimų, teritorijų planavimo, projektavimo paslaugas. Pirmieji tikrinimų rezultatai rodo, kad šiame sektoriuje gerokai išplitęs pajamų neapskaitymas. VMI projektą „Atsakinga statyba“ pradėjo vykdyti pernai. Šiais metais kontrolės veiksmai jau davė apčiuopiamų rezultatų: papildomai nustatyta 2,4 mln. Eur (8,2 mln. Lt) pardavimo pajamų, mokestinis nuostolis sumažintas 408 tūkst. Eur (1,4 mln. Lt), o biudžetą papildys 864 tūkst. Eur (beveik 3 mln. Lt) mokesčių.

Atlikti tikrinimai parodė pagrindinius pajamų apskaitymo vengimo būdus, kai gautos pajamos už atliktus matavimus įmonės apskaitos dokumentuose neapskaitomos arba išrašomas dokumentas gerokai mažesnei sumai, nei buvo apmokėta. Taip vengiama mokėti mokesčius.

Tai, kad inžinerinių darbų rinkoje esama netvarkos, pastebi sąžiningai dirbančių ir mokesčius mokančių įmonių vadovai, nuomonę tuo klausimu yra išsakiusios ir inžinerinėms profesinėms bendruomenėms atstovaujančios asociacijos. Kodėl esama panašių problemų? Kokiomis aplinkybėmis susidaro sąlygos neskaidriai veiklai inžinerinių darbų rinkoje ir ką būtų galima keisti? Lietuvos matininkų asociacijos prezidentės Jolantos Česnauskienės komentaras rašinyje Apie „ligas“ inžinerinių darbų rinkoje”.

                                                                                                      

Parengė Vanda Vasiliauskaitė

 

TURINYS

 

AKTUALIJOS

V.Vaičiukynas. Dirbkime kartu……………….. 1

LŽHIS KONFERENCIJA

R.Survila. Ataskaitinėje
rinkiminėje konferencijoje……………………….. 2

G.Balevičius. LŽHIS tarybos
2013-2015 m. veiklos ataskaita………………… 6

Sąjungos vadovai………………………………….. 16

L.Grigaitienė. 2015-2017 m.
kadencijos Sąjungos taryba…………………….. 17

LŽHIS konferencijos rezoliucijos ir
LŽHIS veiklos kryptys 2015-2017 m………. 18

Atgarsiai į konferencijos rezoliuciją………… 21

MŪSŲ GYVENIMAS

R.Survila. Profesinė šventė Žemaitijoje….. 23

R.Liatukas. „Kavesta“ ir jos darbai………… 29

V.Vasiliauskaitė. Jeigu „viršūnės“
girdėtų ką „apačios“ sako………………………. 33

ŽEMĖTVARKA

V.Daugalienė. Lietuvos kaimo plėtros
2014-2020 m. programos esminės nuostatos 40

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

G.Žibienė. ASU nauja
programa – žuvininkystės
ir akvakultūros technologijos………………….. 42

KONFERENCIJOS,  SEMINARAI

A.Gudaitis, M.Gudžiūnas.
Konferencija „Melioracija
ir aplinkosauga“ Estijoje………………………… 45

PROBLEMOS

Apie „ligas“ inžinerinių darbų rinkoje……… 49

MŪSŲ LIETUVA

F.Kavoliūtė. Gyvenamųjų vietovių
vardai – kultūrinės atminties lobynai……….. 54

SVEIKINAME……………………………………. 60

PRISIMINIMAI

A.Valeckas. Penkiasdešimt
metų melioracijos baruose……………………… 69

UŽJAUČIAME…………………………………… 76

KRONIKA                                                     79