Apie tai rašoma žurnale “Žemėtvarka ir hidrotechnika” 2017 m. Nr.1

 

Žemės ūkio ministro Broniaus Markausko gyvenimas glaudžiai siejasi su kaimu. Kadaise Kauno politechnikos institute įgijęs inžinieriaus elektriko profesiją, o 1990 m. gimtajame Klaipėdos rajone įkūręs pieno ūkį, jis aktyviai įsiliejo į žemdirbių bendruomenę, tapo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariu, vadovavo Lietuvos pieno gamintojų asociacijai, buvo Klaipėdos r. savivaldybės tarybos nariu, aktyviai dalyvavo žemdirbių bendruomenės, vietos veiklos grupės veikloje. 2005 – 2011 m. tapęs Žemės ūkio rūmų pirmininku, vėliau – vicepirmininku, deramai atstovavo Lietuvos žemdirbiams ne tik šalies, bet ir ES institucijose Briuselyje. 2006 m. iš Seimo pasitraukus Kaziui Bobeliui, pagal sąrašą jis turėjo tapti parlamentaru, tačiau mandato atsisakė.

Apie požiūrį į Lietuvos kaimą, šalies melioraciją bei žemės tvarkymą ir tai, ką reikėtų keisti šiose srityse, naujasis žemės ūkio ministras Bronius Markauskas dalijasi mintimis pokalbyje “Po pakeitimų darbas bus efektyvesnis”.

*     *    *

Šiuo metu Lietuvoje veikia 43 aukštosios mokyklos: 21 universitetas ir 22 kolegijos, iš jų – 26 valstybinės ir 17 nevalstybinių aukštųjų mokyklų. Kad mūsų šalies aukštųjų mokyklų tinklas yra per platus, rodo ir tarptautiniai statistiniai duomenys (ES milijonui gyventojų tenka 4,6 aukštojo mokslo institucijų, Lietuvoje – 14,5). Kad Lietuvoje būtina mažinti aukštųjų mokyklų skaičių, mažai kas abejoja, kai kurie universitetai jau suskato jungtis. Švietimo ir mokslo ministerijai iš viso pateikti 46 pasiūlymai (juos teikė profesinės sąjungos, universitetai, kolegijos, savivaldybės, verslo institucijos bei tyrimų centrai). Siūlymą dėl žemės ūkio, miškų ir maisto sektoriaus valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo yra pateikęs ir Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU). Rašinyje “Kokiu keliu siūlome eiti” mintimis dalijasi ASU rektorius prof. dr. Antanas Maziliauskas.

                                                                                       *     *    *

Akmenės rajono melioracijos reikmėms 2017 metams skirta 156 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų. Akmenės rajono savivaldybėje sausio mėnesį patvirtintas šiomis lėšomis finansuojamų melioracijos darbų sąrašas. Žinant, kad melioracijos sistemų būklė yra prasta, o melioracijos statinių nusidėvėjimas rajone siekia apie 70 proc., 156 tūkst. eurų – nėra didelės lėšos, tačiau atlikus šiuos melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbus melioracijos sistemų būklė nors iš dalies pagerės. Apie tai rašinys Akmenės melioratorių darbai ir viltys

 

                                                                                       *     *    *

Sicilija – didžiausia sala Viduržemio jūroje, autonominė Italijos sritis, jos plotas 25 700 km², čia gyvena apie 7 milijonus gyventojų. Sostinė – Palermas, esantis salos šiaurės vakaruose. Būtent šiame mieste ir jo apylinkėse teko lankytis

ASU Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto docentei dr. Midonai Dapkienei ir ASU Aplinkos ir ekologijos institutoprofesorei dr. Laimai Česonienei. Pagal ERASMUS dėstytojų mainų programą jos skaitė paskaitas Palermo universiteto Žemės ūkio ir miškų mokslų katedros magistrantams ir doktorantams. Įspūdžiai iš šios kelionės rašinyje Vandens išteklių tvarkymas Sicilijoje”.

 

                                                                                     *     *    *

Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, vis dažniau prisimename svarbius atmintinus įvykius, nuolatinius laisvės ir nepriklausomybės siekius. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos patvirtinimo“ įpareigoja organizacijas aktyviai prisidėti prie gražaus reikšmingo jubiliejaus paminėjimo 2018 metais. Visuomenė ir jos politiniai lyderiai privalo atsigręžti į istoriją, paskleisti žinias apie valstybės ištakas, kovas už nepriklausomybę, patirtas okupacinių laikotarpių tremtis, tautos elito naikinimą ir kitas negandas. Pagrindinė šios sukakties pamoka ateičiai yra ta, kad savo valstybe turime nuolat rūpintis, ją ginti ir užtikrinti jos tęstinumą. Apie tai Romualdo Survilos rašinys Tautos atminties ir vilties ąžuolynas”.

 

                                                                                    *     *    *

UAB „Ukmergės melioracija“, įsikūrusi Šventupės gyvenvietėje, 2016 m. rudenį paminėjo įkūrimo šešiasdešimtmetį. Šia proga išleistoje knygoje „Kaip gyveni, Ukmergės melioratoriau“ paskelbta daugelio esamų ir buvusių jos darbuotojų prisiminimų apie įmonės ir jos darbuotojų darbus. Tarp jų išspausdinti buvusio jos vadovo Povilo Vilčinsko ir ilgametės darbuotojos UAB „Ukmergės melioracija“ gamybos direktorės Aleksandros Vaičiūnienės (Dalinkevičiūtės) prisiminimai apie Ukmergės MSV veiklą intensyvių melioracijos darbų laikotarpiu. Manome, kad šie prisiminimai bus įdomūs skaitytojams, ypač jaunajai kartai, kuri dažnai gana miglotai įsivaizduoja anų dienų gyvenimą ir darbus. Apie tai rašinys “Kaip tada dirbome”.

 

     TURINYS

AKTUALIJOS

Po pakeitimų darbas bus efektyvesnis. 1

MŪSŲ GYVENIMAS

A.Maziliauskas. Kokiu

keliu siūlome eiti……………………….. 7

V.Vasiliauskaitė. Akmenės

melioratorių darbai ir viltys………… 11

HIDROTECHNIKA

LŽHIS taryba. Melioracijos 

problemų sprendimo keliai…………. 18

A. Gudaitis, J. Mačiulaitis.

Melioracijos darbų techninės

priežiūros kokybė…………………….. 20

ŽEMĖTVARKA

LŽHIS taryba. Kaip spręsti

nekilnojamojo turto administravimo

problemas………………………………. 23

R.Survila. Nacionalinės žemės

tarnybos veikla 2016 m……………… 25

APLINKOSAUGA

P.Olberkis. Šilutės vasaros polderių

siurblinių poveikis gamtosaugai……. 31

MOKSLININKŲ DARBAI

V.Vaičiukynas, D.Vaičiukynienė,

V.Grybauskienė, G.Balevičius. 

Drenažo filtracinių apsauginių

medžiagų tyrimai……………………… 36

R.Skominas. ASU Vandens ūkio

ir žemėtvarkos fakultete 2016 m.

vykdyti moksliniai projektai……….. 39

KELIONĖS

M.Dapkienė, L.Česonienė.

Vandens išteklių

tvarkymas Sicilijoje………………….. 44

ISTORIJA

R.Survila. Tautos atminties

ir vilties ąžuolynas……………………. 50

PROBLEMOS

J.Smilgevičius. Priešprieša ………… 55

NUOMONĖS

J.Smilga. Reikėtų neužmiršti………. 58

ŽMONĖS IR DARBAI

S.Staliūnas. Laukiame

teisingų sprendimų……………………. 59

SVEIKINAME………………………… 63

PRISIMINIMAI

P.Vilčinskas, A.Vaičiūnienė.

Kaip tada dirbome……………………. 69

UŽJAUČIAME………………………… 76

BIBLIOGRAFIJA……………………. 79

TAI ĮDOMU……………………………. 87

KRONIKA……………………………… 88

ATOKVĖPIO VALANDĖLĘ       95