Balandžio 21 d. ASU III rūmuose įvyko XV LŽHIS ataskaitinė – rinkiminė konferencija. Jos metu išklausyta išsami sąjungos veiklos ataskaita už 2015-2017 metus, kurią perskaitė tai kadencijai vadovavęs Vilimantas Vaičiukynas. Išklausyta Revizijos komisijos ataskaita, apsvarstytas Sąjungos įstatų pakeitimo projektas, išrinkta nauja Sąjungos vadovybė 2017-2019 metams, atnaujinta revizijos komisija. Šiai kadencijai LŽHIS prezidento pareigos patikėtos Audriui Petkevičiui. Apie tai rašinys “Ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje”.

                                      *    *    *                                                                            

Kasmetė žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių šventė birželio 3 d. įvyko legendomis apipintoje Dzūkijos žemėje. Šį kartą pasirinkta vieta buvo Radžiūnų kaime (Alytaus r.). Čia, „Tarzanijos“ pramogų parke, tądien nuo pat ryto iki vėlyvo vakaro šurmuliavo hidrotechnikai ir žemėtvarkininkai, suvažiavę iš visos Lietuvos paminėti profesinės dienos. Apie tai reportažas “Profesinė šventė Dzūkijoje”.

                                   *    *   *                                                                                

LŽHIS narė, žemėtvarkos inžinierė Vilma Daugalienė šiuo metu savo žinias apie kaimo plėtrą perteikia Makedonijos specialistams, vadovaudama Jungtinių Tautų Žemės ūkio ir maisto organizacijos (FAO) projektui. Spausdiname jos pasakojimą apie šią šalį ir darbą joje “Lietuvos patirtis perteikiama Makedonijai”.

                                          *    *    *                 

Sausinimo sistemos Lietuvoje iš esmės buvo įrengtos 1960–1990 metais 2,5 mln. ha plote. Šiuo metu apie 250 tūkst. ha melioruotame plote žemės ūkio veikla jau nebegalima dėl techniniu ir agrotechniniu požiūriu blogos sausinimo sistemų būklės. Apytikriai dar toks pat nusausintas plotas žemės ūkio veiklai yra nenaudojamas dėl įvairių kitų priežasčių. Taigi, realiai naudojama 2 mln. drenažu sausinamos žemės. Nerekonstruojant sausinimo sistemų, jų būklė nuolat prastėja, tokius plotus tenka išbraukti iš žemės ūkio naudmenų, o senkant naudmenoms kyla grėsmė, kad negebėsime apsirūpinti savais maisto produktais. Be to, nekreipiant dėmesio į drenažo atnaujinimo būtinybę, kyla grėsmė netekti paruoštų melioracijos specialistų. Apie tai K.Sivicio ir Z.Kinderio rašinys “Melioracijos fondas (gairės)”.

                                *    *    *

Seniai išėjęs į užtarnautą poilsį, ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto veteranas doc. dr. Bronislovas Ruplys kas rytą praveria Aleksandro Stulginskio universiteto trečiųjų rūmų duris ir užveria jas vienas paskutiniųjų. Jei kurią dieną jis nepasirodo darbe, susirūpina Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto kolektyvas. Docentas tiek jauniems, tiek vyresniems kolegoms simbolizuoja profesijos tęstinumą, yra didelis moralinis autoritetas ir patarėjas ne vien tik darbo klausimais. Įvairiapusė kompetencija, pareigingumas, kūrybiškumas, geras humoro jausmas – tai savybės, kuriomis apibūdina docentą Bronislovą Ruplį kolegos. Šių metų balandį vykusiame LŽHIS suvažiavime Bronislovui Rupliui buvo suteiktas LŽHIS Garbės nario vardas. Ta proga apie nueitą gyvenimo kelią, dabarties darbus ir ateities iššūkius hidrotechnikos veteranas kalbėjosi su Midona Dapkiene. Apie tai rašinys “Niekada nesigailėjęs dėl pasirinktos profesijos”.

                                  *     *     *

Melioracijos veteranas Jonas Vytautas Jašinskas nuo 1966 m. pradžios daugiau kaip ketvirtį amžiaus dirbo Vilniaus melioracijos statybos valdyboje, 1974- 1992 m. buvo šios didelės melioracijos įmonės vyriausiasis inžinierius, po privatizavimo, iki 2003 m. buvo vienos MSV dalies, vėliau vadintos UAB „Vūsta“, direktoriumi. Skelbiame J. Jašinsko išsamų pasakojimą apie profesinės veiklos pradžią, darbą Vilniaus MSV, melioracijos sistemų statybos patirtį, įmonėje dirbusius melioracijos specialistus. Manome, kad šie prisiminimai apie atliktus praeityje melioracijos darbus, sąlygas ir aplinkybes, kuriomis buvo dirbama, bus įdomūs ne tik melioracijos veteranams bet ir jaunajai specialistų kartai. Rašinys “Ketvirtis amžiaus “Vilniaus melioracijoje”.

 

Turinys

LŽHIS KONFERENCIJA

A.Petkevičius. Dirbkime kartu……………. 1

V.Vasiliauskaitė, R.Survila. Ataskaitinėje

rinkiminėje konferencijoje……………………. 2

V.Vaičiukynas. LŽHIS tarybos

2015-2017 m. veiklos ataskaita………………. 8

J.Smilgevičius. Jie tapo LŽHIS

Garbės nariais……………………………………. 16

Sąjungos vadovai………………………………… 18

2017-2019 m. kadencijos

Sąjungos taryba…………………………………. 19

LŽHIS konferencijos rezoliucijos…………. 20

MŪSŲ GYVENIMAS

R.Survila. Profesinė šventė Dzūkijoje ..24

ŽEMĖTVARKA

V.Daugalienė. Lietuvos patirtis

perteikiama Makedonijai…………………… 30

D.Juknelienė, J.Valčiukienė.

Žemės reformos pabaiga Kaune: pagrįsti

lūkesčiai ir būsimi sprendimai………….. 35

HIDROTECHNIKA

J.Smilgevičius. Kas galėtų perimti

iš valstybės melioracijos statinius?…….. 38

Z.Kinderis, K.Sivickis.

Siūlome naujus drenažo sistemų

rekonstravimo principus……………………. 43

J.Smilgevičius. Lietuvos melioracijos

įmonių asociacija 2016 metais…………….. 45

NUOMONĖS

  1. Kinderis, K.Sivickis. Pasiūlymai

dėl Melioracijos fondo kūrimo……………. 47

S.Dangveckas. Dar apie melioraciją…. 51

ISTORIJA

J.Smilgevičius. Nemaloni užduotis….. 53

ŽMONĖS IR DARBAI

M.Dapkienė. Hidrotechnikos

veteranas, niekada nesigailėjęs

dėl pasirinktos profesijos…………………….. 57

SVEIKINAME………………………………….. 63

PRISIMINIMAI

J.Jašinskas. Ketvirtis amžiaus

„Vilniaus melioracijoje“………………………. 69

UŽJAUČIAME…………………………………. 76

BIBLIOGRAFIJA……………………………. 78

TAI ĮDOMU……………………………………… 82

KRONIKA………………………………………… 84